b 1

Det kompletta certifieringsorganet

AAA Certification, även kallat A3CERT är ett privatägt Aktiebolag. Det finns också ett dotterbolag i Norge – A3CERT Sertifisering AS. Ägare är Evert Larsson med familj. Det finns inga andra ägarintressen som t ex konsultföretag, branschförening eller någon annan konstellation som kan gynnas genom direkt eller indirekt ägarskap. A3CERT finansieras helt genom de intäkter som genereras av certifieringsverksamheten.

Vår historia

A3CERT - ett av Sveriges ledande certifieringsorgan

2007
A3Cert startas av Leif Strand och Evert Larsson. 24:e februari fattade SWEDAC acrediteringsbeslut som gav rätt att ställa ut certifikat.
2015
Evert Larsson med familj förvärvar 50 % av aktierna och blir ensam ägare
2017
A3CERT SERTIFISERING AS startas som helägt dotterbolag i Norge
2022

A3CERT har ställt ut över 1 800 certifikat mot 14 olika standarder. Fortsatt tillväxt med fler ackrediteringar på gång

inspector 5

Policy om opartiskhet

OPARTISKHET - OBEROENDE

A3CERT:s ledning förstår och åtar sig att följa de krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan.

Genom objektivitet, opartiskhet och oberoende på alla nivåer inom A3CERT vårdar vi trovärdigheten för utfärdade certifikat.

A3CERT har rutiner och uppförandekoder för att säkerställa att alla aktiviteter inom A3CERT genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.
Kommersiella, ekonomiska eller andra påtryckningsmedel ska inte tillåtas påverka opartiskheten.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.