ISO 45001 - Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard för certifiering inom området arbetsmiljö. Med ett ISO 45001 certifierat ledningssystem för arbetsmiljö får ni stöd i att skapa en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och utveckla er arbetsmiljöplan och ert ledningssystem för att sedan utfärda ert ISO 45001-certifikat.

Med ett ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö kan ni styra och ytterligare utveckla ert arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt. Det är strategiskt viktigt i dag när arbetsmiljöfrågor står högt på agendan. Syftet med ISO 45001 är att förebygga arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, främja en säker och sund arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan.

Fördelar med ISO 45001 certifiering

Ett arbetsmiljöcertifikat är ett bevis på att ni är en ansvarstagande arbetsgivare som hela tiden arbetar med att förbättra de anställdas arbetsmiljö. Fördelarna med en ISO 45001 certifiering brukar vara många, och det handlar inte bara om arbetsmiljö, som ni kan se i exemplen nedan:

  • Färre arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem.
  • Minskad sjukfrånvaro.
  • Förbättrad kvalitet tack vare bättre arbetsmetoder och proaktivt identifierade risker.
  • Konstruktiv samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Ökat engagemang och större trivsel bland personalen.
  • Att framstå som en god arbetsgivare och därigenom enklare kunna konkurrera om och attrahera den bästa arbetskraften
  • Stärkt varumärke gentemot såväl kunder som ägare, anställda och andra intressenter.

En ISO 45001 certifiering hjälper er att upptäcka och förebygga risker i verksamheten, minska era kostnader för till exempel sjukfrånvaro och skapa en sundare arbetsmiljö. Det i sin tur stärker både er konkurrenskraft och ert varumärke.

ISO 45001 – Så går det till

En arbetsmiljöpolicy eller arbetsmiljöplan är en bra start, men för att uppfylla kraven i ISO 45001 behöver ni ett komplett ledningssystem med mål, policys och rutiner för hur ni ska fortsätta att förbättra er arbetsmiljö. Våra revisorer hjälper er att granska ert arbetsmiljöarbete och genomföra revision.
När revisionen är godkänd utfärdar vi som oberoende certifieringsorgan ert arbetsmiljöcertifikat. Vi hjälper er sedan med årliga utvecklingsbesök och var tredje år görs en omcertifiering.

AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

I arbetsmiljölagen finns regler om bland annat hur man ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och verka för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan. Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som i detalj tar upp de krav som ställs på arbetsmiljön. För att följa svensk arbetsmiljölagstiftning måste ni följa Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Detta är alltså ett lagstadgat krav och utgör en grund för alla verksamheter. Genom att certifiera ert arbetsmiljö-ledningssystem så får ni en oberoende kvittens på att ni har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

ISO 45001 – Har ersatt OHSAS 18001 inom arbetsmiljö

ISO 45001 publicerades i mitten på mars 2018. ISO 45001 har liknande struktur som ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.
ISO 45001:2018 har ersatt den tidigare arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 med en övergångs period på 3 år, OHSAS 18001 upphörde att gälla i Sep 2021.

Vill ni ha hjälp med certifiering enligt ISO 45001?

Vill ni certifiera ert företag enligt ISO 45001? Vi hjälper er med den information ni behöver och en prisuppgift – begär offert.

Behöver ni förnya ert befintliga arbetsmiljöcertifikat? Vi kan ta över ert certifikat och hjälpa er vidare när som helst i certifieringscykeln. Kontakta oss för mer information.

ISO 45001– standard för arbetsmiljö
ISO har arbetat fram en standard för arbetsmiljö som heter ISO45001:2018. Denna standard publicerades 15 mars 2018. ISO 45001 ersätter OHSAS 18001 som upphörde i Sep 2021.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.