ISO 9001 - ISO Certifiering av kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. Den passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och få nöjdare kunder. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och förbättra ert kvalitetsledningssystem för
ISO 9001 för att sedan utfärda certifikatet.

Vill ni jobba smartare? Med ett kvalitetsledningssystem ISO 9001 kan ni lättare analysera och styra både era interna processer och kundens upplevelse av er produkt och ert varumärke. Med en effektiv organisation och ett strukturerat arbetssätt sparar ni dessutom både tid och pengar. ISO 9001 – certifikatet blir ett kvitto på att ni medvetet, systematiskt och kundorienterat arbetar med att utveckla och förbättra er verksamhet.

En internationell kvalitetsstämpel med många fördelar – ISO 9001

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard, väl inarbetad både i Sverige och i andra länder. I grunden handlar ISO 9001 om att med förbättringar säkra kvalitet på produkter och/eller tjänster som företaget erbjuder, och standardens kravdokument är därför ett bra verktyg för alla företag som vill utvecklas och arbeta smartare. En verksamhet som uppfyller kraven i ISO 9001 är produktiv och kostnadseffektiv, får färre reklamationer och har nöjdare kunder. En ISO 9001 certifiering fyller också en viktig funktion internt, eftersom personalen ofta känner större ansvar och tillfredsställelse i sitt arbete när de aktivt deltar i kvalitetshöjande åtgärder. Ett certifierat kvalitetsledningssystem är också ett allt vanligare krav såväl vid stora upphandlingar som vid mindre affärsuppgörelser.

En kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 är en klok investering som hjälper er att göra det som ni är bra på ännu bättre – samtidigt som ni stärker ert varumärke mot både kunder och leverantörer

ISO 9001 – Vad krävs och hur går en certifiering till?

Att införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och certifiera det kan kännas som ett stort projekt, men stort behöver inte innebära svårt eller krångligt. Ni inför helt enkelt rutiner för hur ni ska säkerställa en kontinuerlig utveckling och förbättring i er verksamhet.

I stora drag innebär processen – att skapa ett fungerande kvalitetsledningssystem och bli certifierad – följande steg:

  1. Fastställ kvalitetspolicy, definiera era processer och rutiner, inklusive ansvar/roller samt krav på kompetens.
  2. Implementera ledningssystemet i er verksamhet
  3. Analysera och utvärdera hur effektivt ert arbetssätt är genom mätningar och internrevision – förbättra ert kvalitetsledningssystem ytterligare
  4. Extern revision
  5. Certifiering emot ISO 9001

Steg 1-3 gör ni själva eller med stöd av en konsult. I vårt nätverk finns många duktiga konsulter verksamma i olika branscher runt om i landet, vi förmedlar gärna kontaktuppgifter. Ni kan också ha god hjälp av SIS:s (Swedish Standards Institue) webbplats. Där finns bland annat kravdokument, checklista, en webbguide samt tips på utbildningar och handböcker. Utbildning/kunskaper i ISO 9001 rekommenderas.

Vid ISO 9001-revision hjälper vi som ackrediterat certifieringsorgan er att granska ert kvalitetsledningssystem utifrån de krav som ställs i ISO 9001. Vi tittar bland annat på om era rutiner är heltäckande och om de arbetssätt ni beskriver är väl förankrade och genomförda. Skulle vi efter genomgången kvalitetsrevision hitta några brister får ni en lista på vad som behöver åtgärdas.

När ISO 9001 revisionen är godkänd och klar utfärdar vi ert certifikat för ISO 9001. Vi hjälper er sedan med årliga utvecklingsbesök för fortsatt god utveckling och en bibehållen hög kvalitet. Var tredje år görs också en omcertifiering. Vi tittar tillsammans på eventuella avvikelser och brister så att ett nytt ISO 9001-certifikat kan utfärdas i god tid innan det gamla går ut.

Behöver ni hjälp med certifiering samt förnyelse av certifikat enligt ISO 9001?

Vill ni certifiera ert företag enligt kvalitetsstandard ISO 9001? Kontakta oss så hjälper vi er med den information ni behöver eller begär direkt en offert.

Dags att förnya ert befintliga kvalitetscertifikat? Vi kan ta över ert certifikat från nuvarande certifieringsorgan och hjälpa er vidare när som helst i certifieringscykeln. Kontakta oss för mer information.

ISO 9000 – standardserien för kvalitet
Standardserien ISO 9000 innehåller krav och råd för det vi i dagligt tal kallar kvalitetscertifiering. Vi pratar oftast om ISO 9001 – själva kravdokumentet i standarden. Serien innehåller också flera stöddokument, till exempel ISO 9004, som är ett vägledande dokument inför certifiering.

Omfattning för vår ackreditering

Ni kan via SWEDAC’s ackrediterings-register läsa om vilka omfattningar (branscher) som vi i nuläget är ackrediterade för.

Vi tar löpande beslut huruvida vi skall utöka vår ackreditering med ytterligare branschområden. Därför ser vi positivt på att ni kontaktar oss även om just ert område skulle saknas i den nuvarande förteckningen.

Behöver ni hjälp med certifiering?

Med A3CERT blir certifiering enkelt och lönsamt. När du kontaktar oss får du alltid svar på dina frågor. Vi erbjuder kompetent och effektiv hjälp med certifiering, oavsett bransch, typ av verksamhet och var i certifieringscykeln ni just nu befinner er.
Kontakta oss för offert och mer information.