Logga-mobil

Miljö - ISO 14001
ISO certifiering av miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. Standarden passar alla företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet och minska sin miljöbelastning. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och förbättra ert miljöledningssystem och sedan utfärda certifikatet.


 

Fördelar med att miljöcertifiera sin verksamhet enligt ISO 14001

Ett strategiskt och dedikerat miljöarbete innebär många fördelar. När ni arbetar med att hitta mer hållbara och resurssnåla lösningar blir ni också mer lönsamma.

 • Spara tid och pengar – ni effektiviserar användningen av råvaror, material och energi och minskar samtidigt mängden avfall att hantera.
 • Öka er konkurrenskraft – många kunder ställer miljöcertifiering som krav vid affärsuppgörelser och upphandling.
 • Stärk ert varumärke - certifikatet innebär goodwill och tydliga marknadsfördelar, både i Sverige och internationellt.
 • Skapa säkrare rutiner för riskhantering – med ISO 14001 arbetar ni systematiskt och proaktivt.
 • Stärk era medarbetare – ni höjer medarbetarnas miljökompetens och gör dem delaktiga i ert löpande utvecklingsarbete, vilket också ökar deras motivation.
En miljöcertifiering hjälper er att minska er negativa miljöpåverkan och hitta mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar – samtidigt som ni stärker ert varumärke och er konkurrenskraft.
 

Steg för steg från miljöpolicy till certifierat miljöledningssystem

Kanske har ni redan en miljöpolicy? ISO 14001 kan hjälpa er att effektivisera ert miljöarbete ytterligare och minska er miljöpåverkan ännu mer. Standarden går att tillämpa på alla typer av verksamhet, oavsett bransch och storlek.

 1. Ta fram en miljöpolicy som t ex innehåller:
  - redogörelse för hur er verksamhet ska följa lagstiftningen
  - uppgifter om ständiga förbättringar
  - utpekande av viktiga miljöaspekter i er verksamhet.
 2. Sätt era miljömål, och gör en plan för hur ni ska nå dem.
 3. Implementera ert miljöledningssystem, utbilda personalen och dokumentera arbetet.
 4. Gör en miljörevision.
 5. Certifiering enligt ISO 14001.

Miljöpolicyn är alltså en bra start, men för att bli certifierade enligt ISO 14001 krävs ett heltäckande miljöledningssystem med policys och rutiner för hur ni ska fortsätta utveckla er verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt.

Ni skapar ert miljöledningssystem själva eller i samarbete med en extern konsult. På SIS:s (Swedish Standards Institue) webbplats finns bland annat kravdokument, checklista samt tips på utbildningar och handböcker som kan vara till hjälp.
Vid revision hjälper vi som ackrediterat certifieringsbolag er att granska ert miljöledningssystem utifrån kraven i ISO 14001. Skulle vi efter genomgången miljörevision hitta brister får ni en lista på vad som behöver åtgärdas.

Certifikatet utfärdas när revisionen är godkänd och klar. Vi hjälper er sedan med årliga utvecklingsbesök och var tredje år görs en omcertifiering. Vi tittar tillsammans på eventuella brister och åtgärder, så att ett nytt certifikat kan utfärdas i god tid innan det gamla går ut.
 

Vill ni ha hjälp med certifiering samt förnyelse av certifikat enligt ISO 14001?

Vill ni certifiera ert företag enligt ISO 14001?
Vi hjälper er med den information ni behöver och en prisuppgift.

Behöver ni förnya ert befintliga miljöcertifikat? Vi kan ta över ert certifikat och hjälpa er vidare när som helst i certifieringscykeln. 
Kontakta oss för mer information.
 

ISO 14000 – standardserien för miljö
Standardserien ISO 14000 innehåller ca 20 standarder och andra dokument som hjälper organisationer att bygga upp och bedriva ett systematiskt miljöarbete.
ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem

Miljöcertifiering enligt ISO 14001 kan kombineras med andra ledningssystem, till exempel kvalitetscertifiering enligt
ISO 9001 och ISO 45001, standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Kontakta oss för mer information