Arbetsmiljö - ISO 45001

ISO 45001/ OHSAS 18001 – certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 / OHSAS 18001 är en internationell standard för certifiering på området arbetsmiljö. Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö får ni stöd i att skapa en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och utveckla er arbetsmiljöplan och ert ledningssystem för att sedan utfärda certifikatet.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan ni styra och ytterligare utveckla ert arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt. Det är strategiskt viktigt i dag när arbetsmiljöfrågor står högt på agendan. Syftet med ISO 45001/OHSAS 18001 är att förebygga arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, främja en säker och sund arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan.

Fördelar med ett ISO 45001/OHSAS 18001-certifikat

Ett arbetsmiljöcertifikat är ett bevis på att ni är en ansvarstagande arbetsgivare som hela tiden arbetar med att förbättra de anställdas arbetsmiljö. Fördelarna med att certifiera sig brukar vara många, och det handlar inte bara om arbetsmiljö, som ni kan se i exemplen nedan:

·         Färre arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem.
·         Minskad sjukfrånvaro.
·         Förbättrad kvalitet tack vare bättre arbetsmetoder och proaktivt identifierade risker.
·         Konstruktiv samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
·         Ökat engagemang och större trivsel bland personalen.
·         Stärkt varumärke gentemot såväl kunder som ägare, anställda och andra intressenter.

IOS 45001 / OHSAS 18001 hjälper er att upptäcka och förebygga risker i verksamheten, minska era kostnader för till exempel sjukfrånvaro och skapa en sundare arbetsmiljö. Det i sin tur stärker både er konkurrenskraft och ert varumärke.

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001 / OHSAS 18001 – så går det till

En arbetsmiljöpolicy eller arbetsmiljöplan är en bra start, men för att uppfylla kraven i ISO 45001 / OHSAS 18001 behöver ni ett komplett ledningssystem med mål, policys och rutiner för hur ni ska fortsätta att förbättra er arbetsmiljö. Våra revisorer hjälper er att granska ert arbetsmiljöarbete och genomföra revision. När revisionen är godkänd utfärdar vi som oberoende certifieringsorgan ert arbetsmiljöcertifikat. Vi hjälper er sedan med årliga utvecklingsbesök och var tredje år görs en omcertifiering.

AFS 2001:1 och OHSAS 18001 – så hänger de ihop

I arbetsmiljölagen finns regler om bland annat hur man ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och verka för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan. Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som i detalj tar upp de krav som ställs på arbetsmiljön. För att följa svensk arbetsmiljölagstiftning måste ni följa Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Detta är alltså ett lagstadgat krav. Vi kan som oberoende part granska och intyga att ni följer AFS 2001:1 och utfärda ett sådant certifikat, men det förfarandet är frivilligt.

Att certifiera sin verksamhet enligt OHSAS 18001 är också frivilligt. Med ett komplett arbetsmiljöledningssystem certifierat enligt OHSAS 18001 kan ni dock lättare säkerställa att er verksamhet lever upp till Arbetsmiljöverkets krav, och också enklare dokumentera och intyga det.

Nyhet! ISO 45001 – ny ISO-standard för arbetsmiljö 

En ny ISO-standard för arbetsmiljö är nu fastställd. Den nya standarden publicerades i mitten på mars 2018. Den nya ISO 45001 är motsvarande ISO 9001 för kavlitet och ISO 14001 för miljö. Nya ISO 45001:2018 är publicerad och kommer den att ersätta OHSAS 18001 med en övergångs period på 3 år. 

Vi är även ackrediterade för denna standard.

Vill ni ha hjälp med certifiering enligt ISO 45001 eller OHSAS 18001?

Vill ni certifiera ert företag enligt  ISO 45001 / OHSAS 18001? Vi hjälper er med den information ni behöver och en prisuppgift.

Behöver ni förnya ert befintliga arbetsmiljöcertifikat? Vi kan ta över ert certifikat och hjälpa er vidare när som helst i certifieringscykeln. Kontakta oss för mer information.

ISO 45001– standard för arbetsmiljö

ISO har arbetat fram en ny standard för arbetsmiljö som heter ISO45001:2018. Denna standard är nu tagen och fastställd. Den nya standarden publicerades 15 mars 2018. ISO 45001 kommer att ersätta OHSAS 18001 med en övergång på 3år. Samt att AFS 2001:1 kommer att utgå i samband med detta. Vi har ackreditering för denna nya standard.

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001/OHSAS 18001 kan kombineras med certifiering av andra ledningssystem, till exempel kvalitetscertifiering (ISO 9001) och miljöcertifiering (ISO 14001). Vi berättar gärna mer om hur du kan dra nytta av ditt kvalitets- eller miljöledningsarbete för att också förbättra ditt arbete med arbetsmiljö.