Miljö - ISO 14001 med EKL

EKL- Energi kartläggning i stora företag

Från 1 juni 2014 är det lag på att alla stora bolag ska utföra en energikartläggning för att främja och förbättra energianvändningen i stora bolag. Med stora företag menas företag som:
Sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år


EKL med ISO 14001

Vi utför certifiering av EKL med de krav som ställs i lagen om energikartläggning. EKL ska göras tillsammans med revidering av miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vill ni ha en offert för EKL kontakata oss

§ Lagen 
Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

6 § En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för
att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av
energikartläggningen ska redovisas i en rapport.

Termodynamikens 1:a huvudsats 

"Energi kan inte förbrukas endas omvandlas"