AFS 2001:1 certifiering vid systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets föreskrifter rörande arbetsmiljö. Alla svenska arbetsgivare måste enligt lag följa dessa föreskrifter, och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. A3CERT kan som oberoende part granska och intyga att ni följer AFS 2001:1 och utfärda ett sådant certifikat.

Med arbetsmiljö menas alla de psykiska och fysiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående. Alltså till exempel arbetsplatsens utformning, tillgång på skyddsutrustning eller psykosociala faktorer på er arbetsplats. Som arbetsgivare har ni en skyldighet att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen och arbeta för att förbättra arbetsmiljön.
En arbetsmiljöansvarig och en arbetsmiljöpolicy är en bra start, men det är inte säkert att det räcker för att uppfylla kraven i AFS 2001:1. Vi kan granska ert arbetsmiljöarbete och på så sätt hjälpa er att säkerställa att ni har en hälsosam arbetsmiljö och lever upp till de lagstadgade kraven.

AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 – vilken certifiering ska man välja?

Vi kan som oberoende part granska och intyga att ni följer AFS 2001:1 och utfärda ett sådant certifikat. Vi erbjuder också certifiering mot OHSAS 18001, som är den internationella standarden för arbetsmiljöcertifiering. För att uppfylla kraven i OHSAS 18001 behöver ni ett komplett ledningssystem med mål, policys och rutiner för hur ni ska fortsätta att förbättra er arbetsmiljö. Ni kan läsa mer om OHSAS 18001-certifiering här

Behöver vi certifiera vårt arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljöarbetet i sig är lagstadgat, men certifiering enligt AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 är inget krav. Med ett certifierat arbetssätt kan ni dock lättare säkerställa att er verksamhet lever upp till Arbetsmiljöverkets krav, och också enklare dokumentera och intyga det.

Fördelar med arbetsmiljöcertifiering

Certifierar ni er i enlighet med AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 visar ni att ni är en ansvarstagande arbetsgivare som kontinuerligt och aktivt verkar för att förbättra arbetsmiljön. Vanliga vinster av ett sådant systematiskt arbetsmiljöarbete är lägre sjukfrånvaro, minskade kostnader och förbättrad kvalitet men också ökad goodwill för verksamheten, både gentemot befintlig och framtida personal och mot kunder och andra intressenter. En god arbetsmiljö har en positiv inverkan både på organisationens förmåga att leverera bra resultat och på ert varumärke.

Kombinera AFS 2001:1 med andra certifikat

Många företag väljer att integrera arbetet med arbetsmiljö i sina övriga verksamhetsledningssystem för till exempel kvalitet och miljö. På A3CERT erbjuder vi därför samordnade revisioner, där inte bara AFS 2001:1 eller OHSAS 18001 ingår utan också till exempel ISO 9001 (miljö) och ISO 14001 (kvalitet). Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan arbeta samordnat och effektivt med flera parallella certifikat.

Vill ni ha hjälp med certifiering enligt AFS 2001:1

Vill ni certifiera er enligt AFS 2001:1? Kontakta oss så hjälper vi er med information och en prisuppgift. Samma sak om ni vill förnya ert befintliga certifikat. Vi kan hjälpa er vidare när som helst under certifieringscykeln. Kontakta oss så berättar vi mer.

ISO & arbetsmiljö
Nu finns det en ISO certifiering för arbetsmiljö ISO 45001, där med kommer AFS 2001:1 att dras in i samband med övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001

Arbetsmiljöverket & SAM
arbetsmiljöverkets webbplats finns webbutbildningar, kunskapstest, självskattningsverktyg och annat för er som vill veta mer om systematiskt arbetsmiljöarbete