Certifiering

Många företag väljer att beskriva sitt verksamhetsledningssystem så att det täcker kraven i flera kravstandarder, man brukar benämna sådana ledningssystem som integrerade ledningssystem. Genom att beskriva företagets verksamhetssystem i ett integrerat ledningssystem kan företaget dra nytta av att man kan behandla liknande frågor samlat (ex.vis ledningens genomgång, måluppföljning etc.). Vid integrerade ledningssystem kan tidsinsatsen för revision minskas något i förhållande till om ledningssystemen inte integrerats. Det huvudsakliga målet med ett ledningssystem är att identifiera de krav (kundkrav, ägarkrav, författningskrav, m.fl.) som ställs på verksamheten, och beskriva rutiner och arbetssätt för att uppfylla dessa krav.

 

Certifiering av ledningssystem genomförs i de flesta fall av ackrediterade certifieringsorgan. I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC som är nationellt ackrediteringsorgan. SWEDAC upprätthåller marknadskontrollen genom årliga tillsyner av ackrediterade certifieringsorgan på den svenska marknaden. När man står i begrepp att välja leverantör av certifieringstjänst eller om man skall bedöma värdet av en leverantörs certifikat bör man i sitt beslut väga in att exempelvis miljödiplomering, eller certifiering genom branschförbund inte utsätts för den marknadskontroll som SWEDAC utövar på ackrediterade certifieringsorgan.

 

A3CERT certifierar mot följande standarder:

 

ISO 9001 : 2008  Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001 : 2004 Ledningssystem för miljö
OHSAS 18001 : 2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
AFS 2001:1 Ledningssystem för arbetsmiljö
ISO 3834-2:2005 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material;
Del 2 Omfattande kvalitetskrav. ISO 3834-2 ersätter den gamla standarden EN 729-2.
EN 1090-1 Utförande av stål- aluminiumkonstruktioner
Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav.

 

Vill ni bli certifierade mot någon annan standard? Kontakta oss för mer information.

Har ni eventuellt några klagomål så riktar ni dem till vår VD Leif Strand.