Arbetsmiljö - OHAS 18001

OHSAS 18001 – certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

OHSAS 18001 är en internationell standard för certifiering på området arbetsmiljö. Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö får ni stöd i att skapa en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva. Som ackrediterat certifieringsorgan hjälper vi er att granska och utveckla er arbetsmiljöplan och ert ledningssystem för att sedan utfärda certifikatet.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan ni styra och ytterligare utveckla ert arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt. Det är strategiskt viktigt i dag när arbetsmiljöfrågor står högt på agendan. Syftet med OHSAS 18001 är att förebygga arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, främja en säker och sund arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan.

Fördelar med ett OHSAS 18001-certifikat

Ett arbetsmiljöcertifikat är ett bevis på att ni är en ansvarstagande arbetsgivare som hela tiden arbetar med att förbättra de anställdas arbetsmiljö. Fördelarna med att certifiera sig brukar vara många, och det handlar inte bara om arbetsmiljö, som ni kan se i exemplen nedan:

·         Färre arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem.
·         Minskad sjukfrånvaro.
·         Förbättrad kvalitet tack vare bättre arbetsmetoder och proaktivt identifierade risker.
·         Konstruktiv samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
·         Ökat engagemang och större trivsel bland personalen.
·         Stärkt varumärke gentemot såväl kunder som ägare, anställda och andra intressenter.

OHSAS 18001 hjälper er att upptäcka och förebygga risker i verksamheten, minska era kostnader för till exempel sjukfrånvaro och skapa en sundare arbetsmiljö. Det i sin tur stärker både er konkurrenskraft och ert varumärke.

Arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS 18001 – så går det till

En arbetsmiljöpolicy eller arbetsmiljöplan är en bra start, men för att uppfylla kraven i OHSAS 18001 behöver ni ett komplett ledningssystem med mål, policys och rutiner för hur ni ska fortsätta att förbättra er arbetsmiljö. Våra revisorer hjälper er att granska ert arbetsmiljöarbete och genomföra revision. När revisionen är godkänd utfärdar vi som oberoende certifieringsorgan ert arbetsmiljöcertifikat. Vi hjälper er sedan med årliga utvecklingsbesök och var tredje år görs en omcertifiering.

AFS 2001:1 och OHSAS 18001 – så hänger de ihop

I arbetsmiljölagen finns regler om bland annat hur man ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och verka för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan. Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som i detalj tar upp de krav som ställs på arbetsmiljön. För att följa svensk arbetsmiljölagstiftning måste ni följa Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Detta är alltså ett lagstadgat krav. Vi kan som oberoende part granska och intyga att ni följer AFS 2001:1 och utfärda ett sådant certifikat, men det förfarandet är frivilligt.

Att certifiera sin verksamhet enligt OHSAS 18001 är också frivilligt. Med ett komplett arbetsmiljöledningssystem certifierat enligt OHSAS 18001 kan ni dock lättare säkerställa att er verksamhet lever upp till Arbetsmiljöverkets krav, och också enklare dokumentera och intyga det.

Nyhet! ISO 45001 – ny ISO-standard för arbetsmiljö på gång

En ny ISO-standard för arbetsmiljö håller på att tas fram, motsvarande ISO 9001 för miljö och ISO 14001 för kvalitet. Den nya standarden ISO 45001 för arbetsmiljö kommer enligt uppgift att lanseras under slutet av 2016 eller 2017, och på sikt troligtvis ersätta OHSAS 18001:2007. Vi hjälper våra kunder med hur de behöver anpassa sitt arbetsmiljöarbete för att övergå till den nya standarden när det blir aktuellt. Standarden OHSAS 18001 fortsätter gälla tillsvidare. Kontakta oss gärna för mer information.

Vill ni ha hjälp med certifiering enligt OHSAS 18001?

Vill ni certifiera ert företag enligt OHSAS 18001? Vi hjälper er med den information ni behöver och en prisuppgift.

Behöver ni förnya ert befintliga arbetsmiljöcertifikat? Vi kan ta över ert certifikat och hjälpa er vidare när som helst i certifieringscykeln. Kontakta oss för mer information.

OHSAS 18000 – standardserien för arbetsmiljö

Standardserien OHSAS 18000 rör krav och råd för det vi brukar kalla arbetsmiljöcertifiering. OHSAS 18001 är själva kravdokumentet, som ska uppfyllas inför en certifiering.

Arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS 18001 kan kombineras med certifiering av andra ledningssystem, till exempel kvalitetscertifiering (ISO 9001) och miljöcertifiering (ISO 14001). Vi berättar gärna mer om hur du kan dra nytta av ditt kvalitets- eller miljöledningsarbete för att också förbättra ditt arbete med arbetsmiljö.